Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. Syftet är att med metoden political discourse analysis (PDA) besvara frågeställningen om kriminalisering kan försvaras och i så fall varför/varför inte? PDA metoden innebär först en rekonstruktion av argumentationen som kommer ifrån Irlands hälsominister Simon Harris under förhandlingarna av den nya lagen, där sedan rekonstruktionen utsätts för kritiska frågor i syfte av att få fram om fortsatt kriminalisering bör väljas eller inte? Nästa del i uppsatsen är att sedan med hjälp av min teori av Stephan Heichel, Christoph Knill och Sophie Schmitt och tidigare forskning besvara frågan om vilka faktorer som kan ha haft påverkan i skapandet av den nya lagen? Teorin utgår från tre möjliga påverkansfaktorer och dessa är religion, sociala värderingar och internationell påverkan. Resultatet från rekonstruktionen visade på att enligt PDA-metoden kunde inte fortsatt kriminalisering av aborträtten försvaras och att den föreslagna handlingen att ta med detta i den nya lagen borde förkastas. Analysen visade sedan på att i förhållande till teorin så var det religion och sociala värderingar de faktorer som hade haft störst påverkan på skapandet av skapandet av den nya lagen, framför internationella påtryckningar. Religion och sociala värderingar går enligt min analys hand i hand och kan tillsammans ha påverkat resultatet av den nya abortlagen i Irland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)