Den framtida förmedlingsprocessen vid användning av ny teknologi

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Celicia Andersson; Love Fält; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Teknologins snabba utveckling har gett oss många bra funktioner som gör vardagen liteenklare. Identifiering kan numera ske över internet och underskrifter kan vara elektroniska. Vid köp av fastighet behöver däremot underskriften ske med “penna på papper”. Svensk rätt är idag inte utformat efter den teknologiska utvecklingen vi åstadkommit. Lagarna kring överlåtelse av fastigheter har sitt ursprung i att det förr ansågs som en större förmögenhets transaktion än vad det ses som idag. På grund av detta ville man stärka bevisen för överlåtelsen genom en fysisk underskrift för att förtydliga äganderätten samt försöka förhindra förhastade beslut. När lagarna kring fastighetsköp skapades hade man inte tillgång till den teknologi vi har idag, vilket gör det förståeligt att fastighetsöverlåtelser var tvungna att ske skriftligen.I den här uppsatsen undersöks huruvida en förenkling av processen vid fastighetsöverlåtelser skulle kunna ske genom införandet av nya teknologiska lösningar, vilka lösningar som skulle kunna användas redan idag och vilka lösningar som kräver förändring av svensk lag för att kunna införas. Undersökningen görs genom ett rättsvetenskapligt perspektiv där lagtext ligger till grund för analys och slutsats samt att jämförelser sker med Danmark, Estland, Finland och Norge. Det går att utläsa att de länder som Sverige jämförs med använder sig till större del av teknologiska lösningar vid fastighetsöverlåtelser, det går även att utläsa att en del av dessa lösningar är möjliga att använda i Sverige utan att genomföra lagändringar.Det största lagliga hinder som finns för att kunna införa tekniska lösningar är formkravet vid fastighetsöverlåtelser. De andra lagliga hinder som går att urskilja är bevittning vid ansökan om lagfart samt lagrum som förhindrar elektronisk underskrift vid uppdrags- ochdepositionsavtal. En ändring av berörda lagar innebär vid jämförelse med ovan berörda länder en besparing av tid och pengar. Det skapar mer transparenta och säkra överlåtelser samt att det utesluter det mänskliga felandet. Några nackdelar med införandet av dessa teknologiska lösningar går inte att urskilja. Således bör Sveriges lagar ändras för att kunna anpassa sig efter dagens teknologi för att kunna införa teknologiska lösningar vid fastighetsöverlåtelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)