Exponering för bromerade flamskyddsmedel vid arbete med flygplansunderhåll

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Ergonomi

Sammanfattning: Problemställning och syfte: Bromerade flamskyddsmedel (BFR) används i många varor och produkter. Polybromerade difenyletrar (PBDEs) är en av dessa och deras kemiska struktur liknar den i miljögiftet PCB och kan på samma sätt lagras upp i miljön samt skada människor och djur. På arbetsplatser där BFR förekommer riskerar medarbetarna att exponeras. I den här studien har olika BFR undersökts i samband med servicearbete på flygplan. Målet har varit att jämföra förekomsten i damm och luft, samt blod (serum) med resultat från tidi­gare studier. Metod: Damm- och luftprovtagning har genomförts vid olika faser av service­arbetet. Proverna har analyserats med avseende på olika typer av BRF. Dess­utom har medarbetarnas upptag av BRF via blodprov (serum) undersökts. Resultat: Undersökningen har visat att samtliga former av PBDE samt övriga BFR förekommer i höga koncentrationer i damm och luft i flygplanen, men med ojämn fördelning. Analyserna av serum visade att flygmekanikerna har förhöjda nivåer jämfört med svensk allmänhet och jämförbar nivå med högexponerade yrkesgrupper. Medarbetarnas ålder, år i yrke och arbetad tid i flygplan den senaste månaden uppvisade inget samband i förhållande till PBDE i serum. Slutsats: Koncentrationerna av BFR i damm och luft är högre än i de flesta andra miljöer och koncentrationerna i serum är högre än de flesta referens­gruppers. För att minska risken för exponering behöver insatserna för att mini­mera dammet via städning förbättras. Dessutom bör informationen gällande hygien och användning av personlig skyddsutrustning repeteras för medarbe­tarna. Samtliga yrkeshygieniska åtgärder bör fastställas och hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet via rutiner och handlingsplaner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)