Patienters upplevelser kring deras sexualitet efter att ha fått en stomi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Att få en stomi kan innebära flera olika förändringar i en människas liv. Individens självbild kan förändras efter operationen, till följd av det nya kroppsliga utseendet och dess funktioner. Ett tillfredsställande sexliv är starkt korrelerat till psykosocialt- och fysiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva patienters upplevelser samt eventuella förändringar som kan uppstå kring deras sexualitet efter att ha erhållit en stomi. Metod: Litteraturstudien är baserad på originalartiklar som beskriver personers upplevelser av att leva med en stomi. Resultat: Resultatet visar att både män och kvinnor uppfattar flera olika omställningar i och med den förändrade kroppsliga funktionen och det nya utseendet. Stomin medförde konsekvenser hos deltagarna som ofta påverkade identitets- och kroppsuppfattningen negativt, och deltagare hade därför svårt att acceptera sin stomi och dess utseende. Sexlivet kunde påverkas i och med att stomin medförde rädsla och osäkerhet för andra människors reaktioner, då själva stomin ansågs vara oattraktiv. Även oförändrat sexliv förekom. Slutsats: Att personal kan bemöta frågor gällande sexualitet och intimitet är viktigt efter en stomioperation, och måste anpassas efter varje enskild individs behov. Detta ändamål kräver utökade studier för personal som kommer i kontakt med patienter som erhållit stomi. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)