Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. Fysisk aktivitet har hälsofrämjande egenskaper vid psykisk ohälsa och en stor inverkan på människors välbefinnande. Fysisk aktivitet på recept är ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt vilket ska underlätta för vårdpersonal att stödja patienter till ökad fysik aktivitet. Vid ohälsa, likt depression, kan egenvårdsförmågan försvagas och därmed inte uppfylla egenvårdsbehovet för individen vilket leder till en förlorad egenvårdsbalans. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression. Metod: Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, publicerade mellan 2013–2021. Datainsamlingen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycInfo. Analyseringen av data utfördes utifrån Fribergs analysmodell för litteraturöversikter. Resultat: I resultatet presenteras 4 huvudkategorier samt 13 underkategorier. Resultatet visade att den första tiden av interventionen, kunskap, förväntningar, rutiner, stöd från nätverk samt läkemedel och terapi var faktorer vilket både kunde underlätta samt försvåra användandet av fysisk aktivitet som behandling vid depression. Vidare påvisades att personer med depression överlag föredrog gruppträning, där struktur, individanpassning och stöttning från en träningsledare främjade utförandet. Slutsats: Fysisk aktivitet som behandling vid depression uppskattas av deltagarna, men underlättande och försvårande faktorer påverkar utfallet av interventionerna. Kunskap kring dessa faktorer kan underlätta sjuksköterskors stödjande omvårdnadsarbete med målet att stärka patienters egenvårdsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)