Är man stor måste man vara snäll : En fallstudie i hur ICA Gruppen och MAXI-butiker samverkar i hållbarhetsarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Frågeställning: Vad motiverar ICA Gruppen respektive MAXI-butikerna till hållbarhetsarbete och hur skiljer sig deras hållbarhetsmål åt? Hur integreras ICA Gruppens hållbarhetsarbete i de olika MAXI-butikerna? Vilka strategier kännetecknar ICA Gruppens och MAXI-butikernas hållbarhetsarbete? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva samverkan mellan ICA Gruppens och mellansveriges handlarägda MAXI-butikers hållbarhetsarbete. Metod: Denna kvalitativa uppsats med en abduktiv ansats, baseras på primärdata från fem separata intervjuer med chefer från fyra olika MAXI-butiker och en hållbarhetsansvarig på ICA:s huvudkontor. Förutom intervjuer har vetenskapliga artiklar med relevanta teorier, forskningsrapporter inom hållbarhetsarbete och adekvat litteratur studerats. För att utvärdera resultatet, har det empiriska materialet analyserats genom kodning. Slutsats: Både ICA Gruppen och MAXI-butikerna har ekonomiska såväl som filantropiska incitament för hållbarhetsarbetet. Det som skiljer dem åt är att butikernas hållbarhetsarbete främst sker i dess närmiljö med konsumenten i åtanke medan ICA Gruppen vill göra en insats för världen. Genom dialog och demokratiska processer sätts gemensamma mål upp. Det finns riktlinjer och olika digitala verktyg samt coacher för att hjälpa butikerna i arbetet. I butikerna sker hållbarhetsinitiativen mer spontant än hos ICA Gruppen. Där är arbetet mer långsiktigt och strategiskt med en tanke på hur varumärket kan stärkas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)