Sensorteknik inom flygunderhållet

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Daniel Romero; Mathias Ejergård; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Detta examensarbete utfördes på uppdrag av akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens Högskola och undersöker hur mikrosensorteknik med stöd av regelverk används och kan komma att användas för det tillämpade tillståndsbaserade underhållet inom flygbranschen från ett underhållsperspektiv. Syftet är att introducera den oinsatte i tekniken med dess möjligheter och begränsningar. Arbetet gjordes i tre faser. Först generella efterforskningar och källsökning, därefter fördjupning med förfrågningar till bolag och slutligen sammanställning av insamlade kunskaper. Även om förhoppningen var att få mer respons från tillfrågade bolag, så påvisar ändå frånvaron en viss indikation på den slutsats som dragits om det relativt låga intresset hos slutanvändaren i dagsläget. Tekniken är mogen, och nyligen har även regelverk och branschomfattande riktlinjer för tekniken författats vilket kommer att öppna många dörrar inom kort. Dock är intresset i nuläget störst hos akademier och institut, men framförallt även hos tillverkarna i konkurrensen om att erbjuda flygplanet med lägst omkostnader i det långa loppet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)