Analys av deformationsmätningar i Citybanan: Jämförande studie av dimensionering och verkligt utfall

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Författare: Sara Karlsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Citybanan under Stockholms innerstad är ett mycket omfattande projekt, som består av fyra nya spår under staden. På grund av känsliga konstruktioner i området görs noggranna kontroller av deformationer. Det är just frågor och problem kring deformationsmätningar och utvärdering av dessa som rapporten främst behandlar.
Rapporten fokuserar på området där Citybanan passerar under tunnelbanans blå linje vid T-centralen. I just det området är bergtäckningen bitvis så liten som cirka 1,5 m på grund av en pumpgrop som är placerad i tunnelbanans plattformsutrymme. I övrigt byggs Citybanan under gynnsamma geologiska förhållanden och den största huvudspänningen uppskattas vara cirka 5 MPa. De deformationsmätningar som utvärderas i rapporten är utförda med hjälp av prismor och totalstation. Den minsta deformation som får uppstå innan åtgärd är mindre än 3 mm.
Problem som uppstått kring deformationsmätningar i allmänhet diskuteras och frågor som specfikt rör mätningar i tunnelbanans blå linje då denna korsas av Citybanan tas upp. För att skapa en helhetsbild tar rapporten upp en översiktlig teori kring olika typer av deformationer. Den behandlar även er mätmetoder än de som används i Citybanan.
Genom att ta fram ett matlabprogram utvärderar författaren deformationsmätningar gjorda fram till maj 2011. Rapporten förklarar utförligt hur programmet är uppbyggt och dess syfte, samt utvärderar programmet med hjälp av mätfiler från NCC. Resultaten stämde överens.
Utvärderingen av resultaten visar att av tjugo mätpunkter är det endast en som rört sig mer än 3 mm. Den genomsnittliga konvergensen är cirka 0 - 1 mm. Det råder dock en stor osäkerhet kring konvergensberäkningarna, då det inte funnits något att jämföra med.
Kring noggrannhet dras slutsatsen att en tiondel av satta gränsvärden är lagom för att inte få onödigt mycket information. Slutsatsen som dras kring de mättekniska frågeställningarna är att det inte finns något bra sätt att komma runt problemet med eventuella uppställningsfel men med fel på avläsning eller utrustning finns inga svårigheter. För deformationsmätningar i Citybanan dras slutsatsen att det inte behövs er mätpunkter och att man i stort mäter med rätt utrustning på rätt ställe.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)