Makten på Gotland: En analys av sällskapet DBW

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De Badande Wännerna (DBW) är ett slutet sällskap som grundades år 1814 i Visby. Traditionellt har personer med stort inflytande på Gotland återfunnits i sällskapets matriklar och endast män får vara medlemmar. Undersökningen fokuserar på hur sällskapets inflytande ser ut idag genom att se till mandatperioden 2006 till 2010. I uppsatsen analyseras DBW:s roll utifrån sex olika maktdimensioner: direkt makt, indirekt makt, makten över människornas uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt samt institutionell makt. Analysen görs med hjälp av material som till huvudsak består av intervjuer med fyra medlemmar och tre icke-medlemmar. Av dessa är majoriteten politiker med anknytning till Gotland. DBW har goda förutsättningar för utövande av makt. Främst genom sällskapets ekonomiska förutsättningar och genom medlemmarnas positioner i det gotländska samhället. Men det kan inte påvisas att någon reell maktutövning sker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)