Svenska reklambyråers användande av upplevelsedesign

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Informatik

Sammanfattning: Upplevelsedesign kan ge positiva effekter, både rent ekonomiskt men också i hur något uppfattas. För att fler ska få möjlighet att använda sig av upplevelsedesign krävs det att kunskap finns om ämnet inom reklambyråbranschen. Därför undersöker denna studie i vilken utsträckning svenska reklambyråer känner till begreppet upplevelsedesign och hur de använder sig av den typen av design. Syftet är att studien skulle kunna användas som underlag för att se utvecklingsmöjligheter inom ämnet hos svenska reklambyråer samt upptäcka nya möjliga områden för implementering av upplevelsedesign. Undersökningen genomfördes genom en kartläggning där semistrukturerade intervjuer med personer från fem olika byråer och en enkätundersökning utfördes. Resultatet av kartläggningen visade att de flesta hade hört talas om upplevelsedesign tidigare men få i reklambyråbranschen använder begreppet själva. Samtliga hade dock andra begrepp som de förknippade med upplevelsedesign som de var mer bekanta med, så som user experience, customer experience eller experience design. Majoriteten av respondenterna jobbar enligt dem själva med någon form av upplevelsedesign. Det visade sig även att olika byråer jobbar med detta på olika sätt. Den metod som användes mest var storytelling, UX och att göra något tråkigt roligt. Upplevelsefokuserade områden och branscher var de som ansågs vara enklast att applicera upplevelsedesign på och det var även där de ansåg sig jobba aktivt med upplevelsedesign idag. De allra flesta ansåg dock att upplevelsedesign går att applicera på allt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)