Attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger : -en litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Mänsklig omsorg är en utgångspunkt för allt mänskligt liv. Människor är beroende av varandra och vårdrelationen utgör underlaget för all professionell omvårdnad. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans attityd påverkar vårdrelationen med patienter som missbrukar droger. Enligt sjuksköterskans etiska kod bör arbetet genomsyras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Värdegrunden ska vila på en humanistisk människosyn och alla patienter ska bemötas jämlikt och ges samma tillgång till högkvalitativ vård oavsett kontext. Syfte: Att belysa attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger, ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metod: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna PsycINFO, Cinahl, Pubmed och Google Scholar. Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats analyserades. Resultat: Fyra kategorier av attityder identifierades, tillåtande, avståndstagande, fördomsfull och skeptisk. Martinsen menar att en god vårdrelation har sin grund i att sjuksköterskan underställer sig patienten och bemöter denne med inlevelse och full förståelse. Med denna omvårdnadsteori som utgångspunkt diskuterades våra kategorier. Slutsats: Sjuksköterskors attityder har en väsentlig betydelse för vårdrelationer med patienter som missbrukar droger. Både vårdrelationen och vårdkvaliteten påverkas negativt om sjuksköterskan intar avståndstagande, fördomsfull eller skeptisk attityd till denna patientgrupp. En attitydförändring är av avgörande betydelse för att öka vårdkvaliteten för dessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)