Hinder och incitament för reguljär containertrafik via inlandssjöfart

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva vilka hinder och incitament det finns sompåverkar möjligheterna för att en etablerad containertrafik med inlandssjöfart ska kunna ägarum i Sverige. Vi kommer dessutom att beskriva de åtgärder som krävs för att en förändringska kunna ske.Metod: Deskriptiv studie med explorativa inslag.Slutsats: Det främsta incitamentet för att bedriva reguljär containertrafik via inlandssjöfart ärav ekonomisk karaktär. Ett lägre transportpris är det huvudsakliga incitamentet för atttransportköpare ska betrakta inlandssjöfart som ett transportalternativ. Det här innebär ävenatt transportpriset kan ses som det största hindret för reguljär containertrafik på Göta älv.Priset på transport kan förändras genom offentlig sektors påverkan i form av subventioneroch minskade avgifter samt kostnader. Incitament som transportköpare ser som stora fördelarär att användning av inlandssjöfart kan ge positiva effekter på flexibilitet, kapacitet samtpåverka samhälle och miljö eftersom både utsläpp och trängsel skulle minska. Förutom ett förhögt transportpris finns andra hinder i form bristande hamnutrustning, regelverk, hamn -ochsjöfartsavgifter, prisskillnader mellan transportmedel samt befintlig parallell infrastrukturinom Göta älvsområdet. De åtgärder som krävs för att öka godstransporter via inlandssjöfartpå Göta älv är främst på kort sikt subventionering och regeländringar från offentlig sektor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)