”Jag föddes på Instagram” : Barns perspektiv på exponering och inflytande på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring barns medvetenhet samt uppfattning kring exponering och inflytande på Instagram. Studiens mål är att undersöka hur barn uppfattar exponering på Instagram där motivet är dom själva. Vi har utgått från plattformen Instagram och riktat in oss på en målgrupp i åldrarna 10–12 år. Ur ett medieetiskt samt barnrättsperspektiv undersöker vi exponering, påverkan samt medieetiska dilemman och hur kan vi förstå detta ur ett barnrätts- och medieetiskt perspektiv? Vi har utfört tre intervjuer som vi har analyserat utifrån forskningsfrågorna. De slutsatser som denna studie landar i är att det är viktigt för barn hur de framställs på Instagram, det finns också en medvetenhet hos barn kring deras rättigheter när det gäller bildpublicering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)