Strategiska beslut bakom reshoring : en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Titel: Strategiska beslut bakom reshoring- en studie om hur strategi påverkar reshoringbeslut Författare: Simon Nilsson, Christian Persson och Gustav Andersson Handledare: Natalia Semenova Examinator: Pia Nylinder   Bakgrund och problem Svenska företag har flyttat sin produktion till låglöneländer under många år. Under de senaste åren har det däremot blivit vanligare att företag flyttar tillbaka sin produktion till Sverige igen. Problem som kan uppstå utomlands kan vara kvalitetsproblem, minskad kontroll och flexibilitet vilket bara är ett par exempel om varför företag flyttar hem. Vid strategiska beslut måste företagets strategi tas i beaktande, vilket är ett mindre utforskat område inom ämnet reshoring.  Syfte Syftet med studien är att undersöka hur strategiska beslut ser ut bakom reshoring i svenska tillverkande företag. Uppsatsen ämnar att med djupare förståelse beskriva varför produktion har flyttats hem, bakomliggande faktorer bakom besluten samt hur väl de strategiska besluten är förankrade i bolagens strategier. Metod Denna kandidatuppsats utgår ifrån en kvalitativ ansats med flerfallsstudier. Data kommer att samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer samt att företagen har valts ut med ett målstyrt urval. Slutsats Företagens strategiska beslut ser i viss grad lika ut bakom reshoring men det finns även skillnader. Vissa aspekter menar företagen är viktigare än andra vid hemflytt av produktion till Sverige. Företagets strategi är starkt kopplad till de bakomliggande strategiska beslut som ligger bakom reshoring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)