Rätten till skydd för hemmet - Om betydelsen av rättigheter i hyresförhållanden

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Rätten till skydd för hemmet är en rättighet som kanske främst kan tänkas vara av betydelse i hyresrättsliga förhållanden, där hyresgästen normalt sett utgör den svagare parten till följd av äganderättens starka ställning i Sverige. En utveckling som uppmärksammats på senare tid är människors ökande medvetenhet kring rättigheter, vilket även kan skådas avseende just rätten till skydd för hemmet. Hyresgästsidan har i allt högre utsträckning börjat åberopa rättigheter av olika slag som bestridandegrunder i förlängningstvister, men en fråga som dock kvarstår är hur domstolarna ska förhålla sig till sådana åberopanden, samt huruvida rättigheterna de facto kan tillmätas någon större betydelse än vad hyreslagens regler gör i sammanhanget. Med utgångspunkt i hyresrättsliga avgöranden från Svea hovrätt antas i denna uppsats ett helikopterperspektiv på rätten där tre olika rättighetskataloger – Europakonventionen, EU-stadgan samt barnkonventionen - studeras i förhållande till det direkta besittningsskyddet enligt svensk rätt, för att avslutningsvis analysera rättigheternas faktiska genomslag i rättstillämpningen så som den ser ut idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)