Man är som man är. En diskursanalys av hur två yrkesgrupper unga män talar om manlighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syfte Uppsatsen syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring manlighet bland unga män inom olika yrkeskategorier i åldern 20-29 år, samt att få en djupare förståelse för varför dessa diskurser existerar. Frågeställningar ”Vilka diskurser kan urskiljas när unga män talar om manlighet?” ”Vilken roll spelar yrke för hur respondenterna förhåller sig till manlighet?” ”Kan diskursiva skillnader utläsas mellan de två grupperna?” Metod Jag haranvänt mig av en kvalitativ metod och genomfört två fokusgrupper, en med fyra unga män med någon typ av hantverkaryrke samt en med sex unga män som studerar ett akademiskt ämne. Baserat på diskursanalys har jag undersökt hur respondenterna talar om begreppet. Datamaterialet har sedan analyserats med hjälp av tidigare forskning inom området samt av kritisk diskursanalys, socialkonstruktionism, subjektpositioner och av en lingvistisk analys. Resultat Uppsatsens resultat och analys är indelade i tre teman, baserade på frågeställningarna. Dessa är uppdelade för respektive grupp och följs av en gemensam analys. Resultaten visar att båda grupperna talar om en utseendemässig normativ bild samt en förväntad roll som ”familjeförsörjare”. Vidare nämns media som en betydande aktör vidkonstruktionen av manlighet. Manlighet kopplat till yrke skiljer sig där A-gruppen distanserar sig från vad som uppfattas vara stereotyp manlighet, medan H-gruppen beskriver en manlig jargong kopplad till arbetsplatsen. A-gruppen använder ett metaperspektiv vid tal om manlighet medan H-gruppen intar ett inifrånperspektiv, vilket kan tolkas i relation till den skilda förekomsten av homosociala sammanhang för grupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)