Strukturerade amningsobservationer inom Barnhälsovården

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Jessica Roos; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Trots amningens betydelse för anknytning och bindning samt mors och barns hälsa minskar amningen i Västmanland. Amningsstöd är ett föräldraskapsstödjande uppdrag för att främja hälsa hos barnet och dess familj och möjliggör ett familjefokuserat perspektiv. Syfte: Syftet är att undersöka Barnhälsovårdssjuksköterskor erfarenheter av amningsstöd, att undersöka deras föreställningar om att använda strukturerade amningsobservationer och erfarenheter av att genomföra strukturerade amningsobservationer vid första hembesöket, när barnet är nyfött. Metod: Examensarbetet har en beskrivande design med fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer som analyserats induktivt och deduktivt med innehållsanalys. Två datainsamlingstillfällen genomfördes och data från första intervjutillfället analyserades induktiv medan data från andra intervjutillfället analyserades deduktivt. Totalt medverkade 16 Barnhälsovårdssjuksköterskor och mellan dessa båda tillfällen genomfördes en utbildningsinsats avseende strukturerade amningsobservationer. Resultat: Resultatet består av två delar och beskriver omvårdnadsprocessen vid amningsstöd. I resultatets första del beskrivs Barnhälsovårdssjuksköterskor erfarenheter av amningsstöd och föreställningar om att använda sig av strukturerade amningsobservationer som en riktad insats. I resultatets andra del beskrivs Barnhälsovårdssjuksköterskor erfarenheter av att genomföra amningsobservationer med ett strukturerat formulär som något som bidragit till kunskapsutveckling, medvetenhet och helhetssyn kring amningsstöd. Slutsats: BHV-sjuksköterskor behöver möjlighet till kontinuerlig fortbildning i arbetsområden som de arbetar med kontinuerligt. Amningsobservationer med ett strukturerat formulär kan bidra till tidigare upptäckt av problem med amningen som kan åtgärdas och därmed främja barnets och familjens hälsa. Nyckelord: Intervju, amning, hembesök, amningsobservation och nyfödd 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)