Den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet : En kvalitativ studie av aktuella självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Återhämtning är en individuell process som handlar om att skapa hopp, mening och identitet. Betydelsefullt är tillgång till stödjande relationer och nätverk. Detta synsätt genomsyrar och är utgångspunkt för denna studie. Studiens syfte är att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet. Återhämtningsprocessen studerades utifrån sju aktuella självbiografiska verk som analyserades med hjälp av tematisk analys och kopplades till tidigare forskning samt teorin Den individuella återhämtningsprocessens fyra grundpelare. Teorins grundpelare innefattar omdefiniering av sig själv, betydelsen av stöd, hantera symptom samt involvering i meningsfull aktivitet. Studiens resultat visar att det utöver faktorerna i teorin är viktigt för huvudpersonernas återhämtning att utföra symboliska handlingar som visar att en förändringsprocess påbörjats, samt att bryta med icke-stödjande relationer. Studien visar att huvudpersonernas återhämtning från missbruk och kriminalitet kan betraktas som en enda process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)