Det efterfrågade ledarskapet : En fallstudie om ledarskap på mellanchefsnivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Johan Jedborg; Sofia Westermark; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för, samt ge eventuella förslag på utveckling av, de ledarkriterier som idag används vid urval av framtida chefer på mellanchefsnivå inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens (FM) krav på chefer på denna nivå framgår av styrdokumentet ”FM ledarkriterier”. Dokumentet hänvisar till en studie (Judge et al., 2002) som använder femfaktormodellen som taxonomisk struktur för att visa vilka personliga egenskaper som kan kopplas till framgångsrikt ledarskap. Femfaktormodellen tar i sin tur avstamp i Traitteorin. Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts för att inhämta underställdas förväntningar på ett bra ledarskap. Dessa förväntningar tar till största del avstamp i Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap (UL), vilken baseras på modellen Transformational leadership. Två olika teoretiska bakgrunder möts därmed i krav och förväntningar på en officers ledarskap. Vilka likheter och skillnader finns i det efterfrågade ledarskapet från över- och underordnade och vad det kan bli för konsekvenser om skillnaderna mellan krav och förväntningar är för stora. Med FM ledarkriterier i fokus har vi jämfört dessa med studiens (Judge et al., 2002) resultat för att granska dokumentets teoretiska grund. Ledarkriterierna har vi därefter jämfört med de underställdas uppfattning för att se vilken samstämmighet som finns mellan krav och förväntningar. Resultatet av analyserna visar att det finns viss samstämmighet mellan studien (Judge et al., 2002) och FM ledarkriterier. Dock finns det delar i studien som gör att vi ifrågasätter dess användbarhet i en modern svensk militär kontext. I intervjuunderlaget återfann vi huvuddelen av de krav på ledarskap som FM ställer i FM Ledarkriterier. Respondenterna uttryckte dock ett starkt önskemål om att chefen skall ha karaktärsdrag som empatisk förmåga vilket inte lika tydligt återfinns i FM ledarkriterier. Sammanfattningsvis anser vi att FM Ledarkriterier är relevanta men dokumentets ledarskapsteoretiska grund saknar tillräcklig trovärdighet. För att öka denna bör Ledarkriterierna bygga på en vetenskaplig grund i form av UL. Den empiri som inhämtats genom intervjuer korrelerar till största del med FM Ledarkriterier men det saknas viktiga delar främst kopplat till empatisk förmåga vilket bör tillföras dokumentet. Styrdokumentet FM Ledarkriterier bör även struktureras om och innefatta etablerade ledarskapsbegrepp hämtade ur UL. Om mätbarhet eftersträvas kan detta till del åstadkommas genom att använda den 360-gradersbedömning som finns i UL. Om Försvarsmakten utvecklar ledarkriterierna bedömer vi att tydligheten i dokumentet kommer öka vilket i sin tur kommer leda till ökat genomslag i Försvarsmakten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)