Vindens framfart i urbana miljöer – en studie av Luleå stad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: Vind är ett fenomen som har stor påverkan på människan. Genom en god planering och utformning av nya stadsområden kan goda vindförhållandena på marknivån skapas. Beroende på platsens naturliga betingelser så kan vinden antingen försköna eller göra att människor uppfattar platsen som oangenämare. Platsens klimatologiska betingelser påverkar även till vilken grad utemiljön kommer att användas. Luleå är en stad som har ett rykte om att vara ovanligt blåsigt, staden används därför i denna studie som verktyg för att undersöka fenomenet närmare. Uppsatsen innefattar en övergripande litteraturstudie inom ämnet vind i stadsplanering och stadsutformning. Slutsatser appliceras sedan på Luleå. Genom intervjuer på Luleå kommun samt Luleå tekniska universitet och närmare studier av Luleås plandokument undersöks sedan om det rykte som finns är befogat. Vilka orsaker som kan bidra till att staden uppfattas som blåsig och vilken hänsyn som tas till vinden i de olika skedena av planprocessen studeras också. Detta för att slutligen komma fram till vad som är viktigt att tänka på ur vindhänseende vid planering och utformning.Slutsatser från studien är att utformningen och läget som Luleå har gör att staden idag inte är optimal ur vindhänseende. Det går dock att konstatera att varför staden upplevs som blåsig är en mer komplicerad fråga. Att enbart undersöka utformningen och läget är inte tillräkligt då upplevelsen av blåst är väldigt personlig, med många faktorer som spelar in. Studien visar även på att vindaspekten ofta får träda tillbaka för andra frågor som anses vara av större vikt, så även i andra städer än Luleå. Att ta fram schematiska lösningar för utformningen och planering av vindutsatta platser är svårt då det är så många faktorer som spelar in. Det är dock viktigt att planerare har kännedom om vad som kan orsaka problem, så att det i dessa fall kan tas in expertis och mer noggranna undersökningar kan göras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)