Hållbart ledarskap och medarbetarskap - En kvalitativ studie om åtta mellanchefers stödjande arbete att hålla en god psykosocial arbetsmiljö

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: George Mattar; [2020-06-15]

Nyckelord: Ledarskap; Medarbetarskap; Offentlig förvaltning;

Sammanfattning: Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö inom offentlig förvaltning.Teori:Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ledningens roll för medarbetarskapet och känslan av sammanhang KASAM.Metod:Kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys.Resultat:Resultatet visar att ledarskap kan ha en stor betydelse för medarbetarskap vad gällande chefers arbetssätt. Resultatet visar två typer av chefer där första typen är chefer som kan tillhöra den organisatoriskt- och grupporienterat medarbetarskap, dessa chefer har en deltagande stil som handlar om hög relationsorientering och lägre uppgiftsorientering för sina medarbetare. Den andra typ av chefer är de som kan tillhöra den individorienterat medarbetarskap, dessa chefer har en delegerings stil med låg relations- och uppgiftsorientering där medarbetarna anses vara mogna för att genomföra arbetsuppgifterna med mindre styrning från chefen. Det kan behövas ett bättre belöningssystem inom offentliga organisationer i form av ett större mått av återkoppling som kan motivera medarbetarna till ett större ansvarstagande och initiativförmåga för att skapa meningsfullhet för medarbetare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)