Utelämnad, övergiven och bortglömd : en kvalitativ studie om papperslösa människors erfarenheter av svensk sjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Papperslösa människor är en utsatt grupp i samhället då de ofta lever i en oviss situation vad gäller arbete, boende, framtid, det sociala umgänget och tillgången till hälso- och sjukvård. Deras möte med sjukvården kan präglas av att känna sig kränkt, alternativt rädsla för att bli nekad vård eller för att någon av vårdpersonalen ska ringa polisen eller migrationsverket. Till följd av detta kan det ta lång tid innan de vågar söka vård, ibland undviker de vården medvetet (Urrutia-Rojas, Marshall, Trevino, Lurie & Munguia-Bayona, 2006). Då vi som blivande sjuksköterskor kommer att möta papperslösa på exempelvis en akutavdelning, är det viktigt att försöka få en förståelse för hur de upplever mötet med sjukvården. Syftet med denna studie var att beskriva papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård. Studien har en kvalitativ metodansats och berättelserna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visar att papperslösas erfarenheter av svensk sjukvård många gånger var negativa, dock fanns det tillfällen där erfarenheterna varit positiva. Dessa positiva erfarenheter kunde handla om att de papperslösa människorna hade fått bekräftelse av vårdpersonal vilket skapade en trygghet för dem i deras vårdrelation. Kategorierna som framkom i resultatet var: Hopplöshet, Frustration, Att inte blir tagen på allvar, Rädsla, Betydelsen av trygghet samt Ovisshet. Konklusionen visar på att den ovisshet som dessa människor ständigt lever i många gånger skapar otrygghet som i sin tur ofta leder till ohälsa och ytterligare behov av vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)