Barns viktiga platser i förskolan : En studie av barns viktiga platser ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka barns favoritplats i förskolans pedagogiska inomhusmiljö. Undersökningen utgår från barns perspektiv genom ett försök att närma sig barns livsvärldar. Betydande för studien har varit Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp, vilket konkret har inneburit barns erfarenheter och upplevelser av platserna. Empirin har samlats in med hjälp av förskollärare som utfört undersökningen och samlat in dokumentationer. I studien deltog 12 barn vilka fick fotografera sin favoritplats samt berätta om den utifrån våra formulerade frågor. Resultatet av studien visar materialets betydelse för platsen, samt relationella, tidsmässiga, rumsliga och kroppsliga dimensioner för upplevelsen av platsen enligt Van Manens beskrivning. Något som blev synligt för oss under arbetets gång var betydelsen av barns perspektiv eftersom det har bidragit till ett annat resultat än det vi förväntat oss. Detta arbete har resulterat i en ökad förståelse för betydelsen av en väl utformad pedagogisk inomhusmiljö som utgår ifrån barnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)