Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk sjukdom som drabbar människor över hela världen. Symtom som hosta, ökad slemproduktion andfåddhet och andnöd är vanligt förekommande. Livskvalitén påverkas och utmaningar i det dagliga livet uppstår. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheterav att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: Studien utformades som en allmän litteraturstudie som utgick ifrån åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna lästes i sin helhet flertalet gånger, därefter sammanfattades samt jämfördes artiklarna med varandra. Likheter och skillnader identifierades samt redovisades i fyra kategorier. Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades; (i) erfarenheter av vårdrelationens betydelse, (ii) erfarenheter av kunskapsläget i vården, (iii)erfarenheter av personcentrerad vård, och (iv) erfarenheter av teamarbete i vården.Kunskapsluckor bland sjuksköterskor problematiseras och påverkar personer med KOL negativt. Personcentrerad vård beskrivs vara en betydande komponent för att åstadkomma ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten som utmynnar i en god och trygg omvårdnad av personer med KOL. Konklusion: Sjukdomens komplexitet upplevs som svårhanterlig och det ställs höga krav på sjuksköterskor inom vården av patienter med KOL. Utbildning och ökad förståelse ger sjuksköterskor möjlighet att erbjuda patienten personcentrerad vård som är tryggare och säkrare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)