Dashboard - ett verktyg för beslutstöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: De senaste åren har mängden data expanderat och det ställs högre krav på företag att kunna hantera denna data. Business Intelligence, vidare kallat BI, underlättar för verksamheter att samla in, lagra samt analysera sin data och ta beslut utifrån analysen. Ett sätt att presentera datan är genom BI-dashboards. Det är ett verktyg som visualiserar en verksamhets nyckeltal, även kallat KPI:er. För att kunna välja ut de mest relevanta KPI:erna krävs det att personen som designar dashboardet är insatt i verksamheten och har kännedom om hur dashboardet ska hjälpa användaren. Idag råder det bristande riktlinjer för hur processen ska se ut vid framtagandet av ett dashboard. Denna studien ämnar undersöka vilka praxis som bör beaktas under processens gång. En kvalitativ undersökning har genomförts där kommunikation, design och val av KPI:er har haft ett tydligt fokus genom både teorin och empirin. Utifrån resultatdelen har det framgått att de praxis som bör beaktas vid framtagning av ett dashboard är: Kommunikation med kund, prioritering av KPI:er, enkelhet och snabb överblick. Dessa praxis ska ses som rekommendationer som ska beaktas för att processen ska resultera i framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)