Spränggenerator för rengöring av överhettare i avfallspanna : Utredning av drifterfarenheter och ekonomi i Umeå Energis kraftvärmeanläggning Dåva 1

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Nicky Lee; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här rapporten undersöker effekten av en spränggenerator (Eng: shock pulse generator) som är installerad vid överhettarna på Umeå energis avfallseldade kraftvärmeanläggning Dåva 1, lokaliserad ca 9 km nordost om Umeå. Utredningen behandlar ämnet dels utifrån tekniska aspekter, vad gäller drifterfarenheter och prestanda samt ekonomiska aspekter, vad gäller återbetalningstiden och driftkostnader. Vidare diskuteras förbättringsförslag för spränggeneratorn samt en kombination med tillsats av ammoniumsulfat för att förebygga beläggningsbildning och korrosion på överhettarna. Med programmet (ABB 800xa Smart Client) har driftdata samlats in för att studera temperaturprofiler och trender över temperaturerna på överhettarna. Med dessa värden har sedan beräkningar utförts för att få fram ett värmegenomgångstal (UA-värde). UA-värdet beskriver dels hur bra värmeöverföringen är och ger en indikation på graden av beläggningsbildningen. Detta har undersökts från perioder före och efter spränggeneratorns installation. Genom intervjuer med drift- och underhållspersonal har underlag kring kostnader kopplat till spränggeneratorn tagits fram till att göra en ekonomisk kalkyl.   Resultaten visar på att spränggeneratorn haft ett positivt resultat med en ökning av medelvärdet för UA på 7%. Med en lägre tillväxt av beläggningar med spränggeneratorn finns det också möjligheter för att minska på drift- och underhållskostnader. En förbättring av spränggeneratorns funktion hade också kunnat uppnås genom att öka sprängningsfrekvensen vid perioder där igensättningar brukar uppstå. En metod i framtiden kan vara att kombinera UA-värdet med spränggeneratorn för en behovsstyrd sotning.   Återbetalningstiden för den installerade spränggeneratorn bedöms till 5.7 år med en besparing på 385 000 kr/år. Vad gäller eventuell installation av ännu en spränggenerator, så tyder denna utvärdering att det inte bedöms vara lika lönsamt som med enbart en spränggenerator. Det har även genomförts en mindre litteraturstudie som behandlar beläggningsbildning på överhettartuber och möjligheter att motverka detta med tillsats av ammoniumsulfat. Enligt tidigare studier bildar man avlagringar med högre halt av svavel än klor vilket får avlagringar att bli mindre korrosiva, porösare som därmed avlägsnas enklare. Detta kan vara intressant för Dåva 1 och kan vara ett förslag till vidare utredning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)