Klassrumsinteraktion inom genren insändare : En fallstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna fallstudie är att skildra hur interaktionen mellan elever respektive

mellan lärare och elever ser ut när elever arbetar med genren insändare i svenska

som andraspråk. Studien baseras på tre genomförda klassrumsobservationer, två

inspelningar av gruppsamtal där elever medverkar samt en intervju med läraren i

svenska som andraspråk, grundläggande kurs. Det är 16 informanter som deltar i

studien. Informanterna går på Språkintroduktion. Resultatet visar att undervisningen

är utformad enligt cirkelmodellen, vilket är en modell för hur man stegvis bygger upp

kunskap kring hur man skriver inom olika genrer. Resultatet visar vidare hur

interaktionen ser ut mellan elever respektive mellan lärare och elever. Det är läraren

som till stor del dominerar interaktionen förutom vid de tillfällen då eleverna arbetar

i smågrupper. Interaktionen mellan eleverna karaktäriseras av tvekpauser,

omtagningar och överlappande tal, s.k sonderande tal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)