Att främja amning vid amningsproblematik : BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att vägleda mammor

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Syfte: Att beskriva BVC-sjuksköterskornas erfarenheter av att vägleda mammor med upplevd amningsproblematik för att främja amning. Bakgrund: Bröstmjölk rekommenderas för spädbarn som enda föda upp till sex månaders ålder. Globalt sett syns en nedåtgående trend gällande amning. Det är av stor vikt att skapa en medvetenhet om amningens fördelar för att främja amningsfrekvensen. Studier visar att kvinnor med amningsrelaterade problem som inte fått stöd av vårdpersonal slutade amma i större utsträckning än de som fått amningsvägledning. BVC-sjuksköterskornas professionella information och bemötande bör grunda sig på kunskap, förståelse och bekräftelse för att stärka mammornas självtillit till amning. Design: En empirisk kvalitativ studie med deskriptiv design och induktiv ansats. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med intervjuguide och följdfrågor utfördes mellan januari och maj 2015. Totalt intervjuades elva ändamålsenligt utvalda BVC-sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det analyserade materialet resulterade i fyra kategorier; Ge råd och behandling, Motivera amning, Betydelsefullt med stöd från BVC-sjuksköterska och familj och Förmedla kunskap om amning. Slutsats: Att ge stöd och rådgivning vid amningsproblem är av stor vikt för att mammorna ska ta sig igenom problemen och fortsätta att amma. BVC-sjuksköterskorna beskriver att amning inte kan förespråkas till varje pris och att det är viktigt att stödja föräldrarna i deras val för att inte skapa skuld. Att få stöd från partner och familj främjar amningen. Samtliga BVC-sjuksköterskor är överens om att bröstmjölk är det absolut bästa för barnet och att fördelarna med amning tidigt bör förmedlas för att främja amningen och förebygga ett för tidigt avslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)