Emergo Train System®: En anpassning till polisens verksamhet

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna masteruppsats är att ta fram material för att kunna utveckla en modul i simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) som är anpassad till polisens organisation och behov. Polisen ska kunna använda denna modul antingen i enskild träning eller i övningar där de samverkar med andra aktörer. För att kunna utveckla modulen har författaren fått insikt i polisens verksamhet genom intervjuer och deltagande i seminarier. Efter detta har fokusgrupper med poliser som har/haft en ledarroll genomförts. I fokusgrupperna fick informanterna gå igenom två typscenarier, en skolskjutning och en högriskfotbollsmatch. Genom detta har roller, delmoment och verktyg specificerats för ovanstående typscenarier. Resultatet från fokusgrupperna sammanställdes i en hierarkisk uppgiftsanalys som sedan kompletterades med en tabelluppgiftsanalys. Resultatet från denna studie kan användas för att utveckla simuleringsmaterial och simuleringsövningar för en polismodul i ETS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)