Revisorns oberoende i en föränderlig bransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Revisorns oberoende i en föränderlig bransch Seminariedatum: 180531 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Andersen Toledo, Christofer., Elfving, Alexander & Hall, Fredrik Handledare: Jonnergård, Karin Fem nyckelord: Revisorns oberoende, disciplinärenden, sociala normer, legala normer, reglering Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det har skett förändringar av de regler och sociala normer gällande revisorns oberoende samt huruvida dessa förändringar påverkat oberoendeproblematiken i RI:s disciplinärenden. Metod: Studien har utgått från kvalitativ metod med inslag av kvantitativ metod vid presentation av empiri. Empiriinsamlingen bestod av revisorsinspektionens disciplinärenden inom revisorns oberoende mellan 1996-2017. Teoretiska perspektiv: Författarna tar upp regleringsteori, normteori samt tidigare forskning inom ämnet. Utifrån den formella- och substantiella teorin gällande regler och sociala normer har insamlat empiriskt material analyserats med hjälp av en egen framtagen teorimodell. Empiri: I avsnittet presenteras samtliga fall av disciplinärenden från revisorsinspektionen som handlar om revisorns oberoende mellan åren 1996-2017. Dessa har sedan kategoriserats in i olika kategorier och presenteras i form av tabeller och diagram. Resultat: Andelen oberoendefall i relation till totala antalet disciplinärenden minskar från år 2003 till 2017 vilket vi anser kan bero på kombinationen av reglering och social normutveckling inom området. Vidare spekulerar vi att sociala normer kan ha en stor påverkan på regleringsprocessen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)