"Men då hatar du alla män?" : Feministers upplevelse av omgivningens bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Feminismen hänvisar till att det finns en maktobalans mellan könen och att kvinnor strukturellt sett är underordnade mannen. Tidigare forskning gällande attityden till feminister har visat på en neutral till positiv syn men att feminister i jämförelse med en traditionell kvinna ses mer negativt. Syftet var att undersöka feministiska kvinnors upplevelser av bemötande från omgivningen, hur de påverkas samt hanterar detta bemötande. Deltagare i studien var 12 kvinnor. Materialet samlades in genom enskilda intervjuer som analyserades induktivt. Resultatet visade på både positiva och negativa bemötanden. De positiva förekom främst i möten med andra feminister, vänner eller familj och innebar en känsla av trygghet. De negativa kunde bestå av personliga påhopp och diskriminering vilket bland annat resulterade i en känsla av maktlöshet. Känslan av att ha blivit diskriminerad utifrån deras kön har vidare bidragit till identiteten som feminist. Vid hanteringen uttrycktes både direkta handlingar men även undvikande i form av rädsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)