Arbete och hantering av sexuella trakasserier utifrån ett lednings- och medarbetarperspektiv : En fallstudie utifrån en mansdominerad arbetsplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett brett samhällsproblem där kvinnor är mer drabbade än män. Tidigare undersökningar som gjorts visar att 36,3 procent av kvinnorna och 7,1 procent av männen uppger att de blivit sexuellt trakasserade någon gång i sitt yrkesliv. Flera av dem som blivit utsatta för sexuella trakasserier vågar inte anmäla då de känner en otrygghet, är rädda att förlora sitt arbete eller bli utfrysta. För att skapa trakasserifria arbetsplatser finns det en viss förväntan på ledningen och det är av stor betydelse att även medarbetarna inom organisationen har kunskap om vilka policys som finns och hur arbetet kring förebyggandet av kränkande särbehandlingar ser ut. Syfte: Från tidigare studier framgår att sexuella trakasserier är vanligt förekommande i samhället och på arbetsplatser. Sexuella trakasserier bör därför betraktas som ett fortsatt problem och därmed relevant att studera. Syftet med studien är att undersöka hur en mansdominerad organisation, i det här fallet Volvo Pentas ledning i Vara arbetar med och hanterar sexuella trakasserier samt medarbetarnas upplevelser kring arbetet och hanteringen av sexuella trakasserier. Metod: För att besvara syftet ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie var mest relevant. Tillsammans med fyra informantintervjuer och fem respondentintervjuer kompletteras studien med dokument från Volvo Penta. Slutsats: Studiens resultat visar ledningens aktiva arbete mot att förhindra sexuella trakasserier. De utgår från policyn om nolltolerans mot kränkande särbehandling och arbetar bland annat med enkäter och en aktuell workshop för alla anställda. Medarbetarna är väl medvetna om nolltoleransen som gäller inom Volvo Penta men saknar information om vad sexuella trakasserier innebär och hur företaget arbetar med det. Gällande hanteringen av sexuella trakasserier arbetar företaget utefter en utredningsmall och uppmanar till allas ansvar. Hanteringsprocessen är ingenting som medarbetarna tagit del av då de själva inte varit med i en utredningsprocess, två av de anställda vi intervjuat har blivit utsatta för sexuella trakasserier men valt att inte rapportera om detta av olika anledningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)