Betydelsen av systemstöd för personalutveckling: Onboarding och Upskilling inom LMS-system

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Att utbilda och fortbilda sina anställda är en viktig process för företag. Det krävs mer och mer för att företag ska hålla kvar sina anställda och möjligheten att utvecklas och fortbildas är något anställda ser positivt på. När samhället har digitaliserats så har processerna förändrats och digitala systemstöd har blivit en vanlig del av HR-avdelningens arbetsuppgifter. Ett systemstöd som används för utbildningssyfte på företag är Learning Management Systems, LMS. För att försäkra sig om att användandet av systemet stödjer arbetsuppgifterna eller underlättar för personalens utveckling så är det viktigt att ställa krav på vilka funktioner som bör finnas med och vad som är viktigast. Olika faktorer som bör tas i åtanke vid valet av system tas upp och genom kvalitativa undersökningar så framkommer det vilka faktorer som är viktigast från ett HR-perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)