Krav på drogfrihet - hemlöshetens tvångsåtgärd? En narrativ studie om hemlöshet och missbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats undersökte de historiska och samtida narrativen kring hemlöshet och missbruk i sju av statens offentliga utredningar (SOU:er) publicerade mellan 1962 och 2018. Syftet med undersökningen var att genom kartläggning av narrativen nå förståelse för krav på drogfrihet på inackorderingshem för hemlösa; hur det kan motiveras och var det kommer ifrån. Vi ställde oss frågan hur vi kan förstå krav på drogfrihet genom de undersökta SOU:erna samt hur narrativen kring hemlöshet och missbruk ser ut i dessa SOU:er. Vidare frågade vi oss om moral kan identifieras i narrativen samt om det går att identifiera en koppling mellan dessa spår av moral och krav på drogfrihet. Detta utifrån tesen att moralism präglar narrativen i relation till insatser mot hemlöshet, däribland krav på drogfrihet. Uppsatsen utgick från ett socialkonstruktivistiskt ramverk som kombinerats med narrativ teori. Vidare analyserade vi vårt material utifrån makt-, moral- och intersektionalitetsteori. Centrala utgångspunkter i uppsatsen var Ingrid Sahlins (1992) teoretiska begrepp asocialitetsfokuserade och bostadsfokuserade definitioner av hemlöshet. Vi använde oss av ändamålsenligt urval i materialinsamlingen och narrativ innehållsanalys som analytisk metod. Vi strukturerade analysen i tre övergripande teman vilka är sociala konstruktioner av hemlöshet och missbruk, identifierade spår av moral samt kopplingen mellan moral och krav på drogfrihet. Vid analys av materialet konstaterades att hemlöshet generellt definierades utifrån asocialitetsfokuserade förklaringsmodeller, där missbruk utgjorde en stor del av narrativet. Missbrukets narrativ dominerades i sin tur av faktorer som passivitet, ovilja och tvångsåtgärder. Vi drog slutsatsen att hemlöshetens narrativa sammanflätning med missbruk innebär att tvångsåtgärder blir en del av även hemlöshetens narrativ. Tvånget i hemlöshetens narrativ är, enligt vår förståelse, krav på drogfrihet; krav på drogfrihet blir hemlöshetens tvångsåtgärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)