Fyra förskollärares erfarenheter av pedagogisk drama i förskolan

Detta är en L2-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Abstrakt Titel: Fyra förskollärares arbete med pedagogiskt drama Författare: Elin Pierrou och Jessica Ståhl Typ av arbete: Examensarbete 10 p (B-nivå) Handledare: Tina Waldén-Hillström Examinator: Maud Söderlund Institution: Pedagogik, didaktik och psykologi Program: Lärarprogrammet, Högskolan i Gävle Datum: december 2007 Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fyra förskollärare arbetar med pedagogiskt drama i förskoleverksamheten och vad drama betyder för dem. I studien framkommer även om det finns tid och utrymme för detta ämne. Metoden genomfördes med ostrukturerade intervjuer där respondenternas erfarenheter inom ämnet framgår. Resultatet visade att pedagogiskt drama kan betyda många olika saker beroende på vem du frågar och vad personen har för erfarenheter. Det visade sig även att pedagogiskt drama var ett viktigt inslag i verksamheten enligt respondenterna och de önskade att det finns mer tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)