Utmaningar i arbetet med alternativ kompletterande kommunikation Intervjuer med arbetslag i särskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: SyfteStudiens syfte är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare och assistenter som arbetslag uppfattar att det finns i arbetet med AKK samt vad AKK innebär för lärare och assistenter som yrkesgrupp. Vad innebär AKK för lärare och assistenter? Vilka möjligheter har framträtt i arbetet med AKK? Vilka svårigheter har framträtt i arbetet med AKK?TeoriStudien hämtar inspiration från den sociokulturella teorin då den betonar att lärande sker i alla sammanhang där det förekommer interaktion mellan människor. I en interaktion mellan människor sker en kommunikation. Detta innebär att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans utveckling och lärande.MetodStudien utgår från en kvalitativ metod, inspirerad av det sociokulturella perspektivet samt en fenomenografisk ansats. Studien har samlat in empiri genom tre stycken gruppintervjuer från tre stycken arbetslag i särskolan. I en intervju ingick fyra stycken informanter och i de andra två gruppintervjuerna ingick två informanter i respektive grupp. Informanterna utgjordes av både lärare och assistenter. Materialet transkriberades till text som senare analyserades genom en relationell kodning.ResultatI resultatet framkommer både de möjligheter som ger förutsättningar för arbetet med AKK och de svårigheter som kan påverka arbetet med AKK. Genom analysen framträdde ett resultat som kunde placeras in inom de fem områden som också litteratur och forskning kunde ringa in. Dessa områden var: samhällsperspektiv utifrån AKK, kunskapsperspektiv utifrån AKK, omgivning/miljön kring AKK-användaren, pedagogens roll i förhållande till AKK samt assistentens roll i förhållande till AKK. I resultatet framkom också ytterligare områden som belyste möjligheterna och svårigheterna. De områdena var utbildning/kunskap, skolledning/skolans förutsättningar, personal, samarbete och teknik. Resultatet visar att förutsättningarna för att få till en fungerande kommunikation med eleverna som är i behov av AKK är att personal har kunskap och får tillgång till fortbildning. Att det finns en förstående skolledning som ger förutsättningar för arbetet. En personaltäthet som ger förutsättningar för att uppmärksamma och vänta in kommunikationen hos eleven. Vikten av samarbete med alla inblandade kring barnet, samt en fungerande teknik och tillgång och kunskap om tekniken. Resultatet stämde väl överens med det som forskningen och teorin påvisade. För en god kommunikation och för att få AKK att fungera i vardagen är det många faktorer som spelar in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)