Folket och församlingen : prästernas föreställningar om hur klass och plats påverkar barndopen och kyrkligheten i Fosie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Författare: Ola Lundgren; [2011]

Nyckelord: förort; klass; kyrklighet; barndop; Fosie; ritualer; Cultural Sciences;

Sammanfattning: Detta arbete syftar till att presentera Fosie församlings prästers syn på kyrklighet i den samtida stadsdelen. Vilken inverkan föreställer sig prästerna och personalen att klass och plats har på församlingsbornas religiösa aktivitet, med barndop som speciellt undersökningsområde? Fokuseringen på prästernas tankar och erfarenheter bidrar till att öka förståelsen för kyrklighet och dopfrekvens i en tid då Svenska kyrkan kämpar med dalande medlemssiffror. Genom att titta på hur dopgudstjänster upplevs, och på vilka allmänna förhållningssätt som formuleras och förmedlas, kan man använda uppsatsens material för att ringa in problemet som församlingar har med att nå ut till nya medlemmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)