Det var en gång... : Betydelsen av högläsning i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Klara Rundgren; Elin Svensson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Högläsning är en handling när en vuxen läser en text högt för ett eller flera barn och är en viktig del av barns språkutveckling. Att besitta ett rikt språk är av stor vikt för att leva och verka i dagens samhälle som präglas av text och samtal. Sett från det senaste decenniet har barns läsförmåga och intresse till läsning försämrats. Därför är det betydelsefullt att lärare tillämpar arbetssättet högläsning i undervisningen. Syftet med litteraturstudien var att belysa högläsningens betydelse i de tidiga skolåren. Utifrån syftet formulerades frågeställningen: På vilka sätt kan högläsning bidra till elevers språkutveckling i årskurs F-3? Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. I resultatet synliggjordes fyra kategorier: lärares högläsning, högläsningens betydelse för eleven, högläsningens ogynnsamma inverkan på eleven och högläsningens betydelse i hemmet. I resultatet framstod det att högläsning har positiva effekter på barns språkutveckling. Barns språk, ordförråd, koncentrationsförmåga och intresse främjas när en vuxen läser högt för dem. Dock visade resultat att barns avkodning kan avstannas vid lyssnandet till högläsning. Framtida forskning om högläsning bör inriktas på elever i årskurs F-3 samt lärares och elevers förhållningssätt till högläsning. Detta för att kunna förbättra högläsningen och elevers språkutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)