Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework : En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework. En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Artur ter Harkel, Alessandro Schillaci Handledare: Dr. Monika Wallmon Datum: Juni 2022 Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga ledarskap inom den svenska fastighetsmäklarbranschen med hjälp av Competing Values Framework (CVF). Metod: Arbetet har en kvantitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats. Enkätundersökningen utformades efter en tvärsnittsdesign med slutna frågor. Ett icke-sannolikhetsurval med frivilligt deltagande användes för att göra urvalet. CVF är det teoretiska ramverk som har används för att studera ledarskapet och identifiera ledarroller. Resultat & Slutsats: Resultatet visar att Rational Goal Model (RGM) var den kvadrant som var mest representerad bland branschens ledare. Ledarna tillfredsställs av produktivitet och stimulerar prestation hos de anställda. Detta resultat är inte konstigt med tanke på den konkurrens som råder inom branschen. Det blir en självklarhet att fokusera på prestation och ha tydliga målsättningar. Human Relations Model (HRM) och Open System Model (OSM) är två andra kvadranter som är väldigt centrala för branschens ledare. Den genomsnittliga ledaren i branschen förstår vikten av att leda anställda på ett diplomatiskt och rättvist sätt och att söka efter innovativa lösningar. Internal Process Model (IPM) är den kvadrant som återfinns minst bland branschens ledare. Konservativt beslutsfattande och förutsägbara handlingar är inte vanligt förekommande i branschen. Vidare har den genomsnittliga ledaren i branschen förstått vikten av att kombinera flera kvadranter. Ledarna kombinerade HRM med RGM för att skapa rollen Caring confrontation och OSM med IPM för att skapa Practical vision. En ledare ska däremot inte fokusera för mycket på individuella roller i CVF, att enbart fokusera på RGM kan vara ansträngande och förtryckande för en anställd. Bidrag: CVF prövas på nytt i en bransch där den till vår vetskap inte har tillämpats tidigare. En intressant implikation av denna studie är att fastighetsmäklarbranschens ledare kan göra en självutvärdering av sitt ledarskap för att avgöra hur deras ledarstil jämförs med resultatet i denna studie.  Förslag till vidare forskning: Resultatet indikerar att ledarna kombinerar HRM med RGM och OSM med IPM. Detta väcker frågan på vilket sätt detta sker. Framtida studier kan genomföra en fältstudie på ett fastighetsmäklarkontor för att få en bättre förståelse för hur ledarna kombinerar dessa kvadranter i den dagliga driften. Framtida studier kan även använda CVF för att undersöka vilken företagskultur som råder inom fastighetsmäklarbranschen. Vidare kan Quinn’s utvärderingsmetod användas både för självutvärdering och utvärdering av andra. Framtida studier kan baseras på att anställda i fastighetsmäklarbranschen utvärderar sina ledare. Nyckelord: Ledarskap, Fastighetsmäklare, Competing Values Framework, Paradoxalt ledarskap, Beteendemässig komplexitet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)