Implementering av BIM i kalkyleringsskedet

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med examensarbetet är att analysera i vilken utsträckning BIM används i

kalkyleringsarbetet, och hur hindren kan övervinnas för att öka implementeringen av

BIM i kalkyleringsarbetet.

Metod: Vi har använt oss av en litteraturanalys och ett antal kvalitativa intervjuer.

Resultat: Resultatet av examensarbetet är att det finns ett antal hinder som behöver

övervinnas för att öka implementeringen av BIM i kalkyleringsarbetet. Ett av hindren

är att i förfrågningsunderlaget från beställaren finns inte BIM-modeller med. Och om

de finns med så håller de en bristande kvalité. Ytterligare hinder som är identifierade är

de juridiska, tekniska och branschens motstånd mot ny teknik. Även utbildning i BIMverktygen,

avsaknad av en gemensam branschstandard och att de inblandade aktörerna

måste få en förståelse att BIM är ett verktyg som alla kan dra nytta av.

Konsekvenser: BIM i kalkyleringsarbetet har en potential att ge en exaktare, mer

tidsbesparande och säkrare kalkyler. Den analys som vi kan dra av vårt examensarbete

är att vi upplever att Peab är på rätt väg. De väntar inte på att beställarna ska ge dem en

användbar BIM-modell tillsammans med anbudunderlaget. De har istället tagit ett

ledningsbeslut att själva börja modellera upp rätta geometriska modeller som är

användbara för kalkylingenjören. De har insett vikten av att kalkylingenjören får de

digitala verktygen och utbildning på dessa så att de kan dra nytta av de fördelar som

BIM kan ge i kalkyleringsarbetet.

För att driva implementeringen av BIM framåt så kan det behövas åtgärder i form av

nationella regler gällande hur standardiseringar ska utformas. Dessa standardiseringar

kan möjliggöra att processen att implementera BIM underlättas och att dessa

standardiseringar kan övervinna hinder i informationsutbytet mellan aktörerna.

För att öka användandet av BIM så rekommenderas att en BIM-samordnare utses, som

tidigt i projekten ställer krav på de olika aktörerna på hur filer och handlingar ska

utformas så att informationen går att använda, inte bara vid kalkyleringsskeendet utan

också vidare i projektet.

För att driva implementeringen av BIM framåt så behöver det juridiska hindret få en

lösning. Därför att nu så saknas regler i standardavtalen för att kunna inkludera digital

information i handlingarna. Dessa förändringar behöver åtgärdas för att kunna knyta

leverantören och mottagarens ansvar och nyttjanderätt av innehållet i leveransen av

digital information.

Begränsningar: Vi har avgränsat oss till att endast analysera hur BIM används idag

och hur det kan komma att användas i kalkyleringsarbetet i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)