"Det är bara viljan som räknas" : En kvalitativ studie om två ungdomars upplevelser av institutionsvård

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Sara Gränefält; Johanna Pettersson; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka vad unga lagöverträdare har för upplevelser av institutionsvård och tiden efter utskrivning. Utifrån det lösningsfokuserade förhållningssättet som institutionen i studien utgår från i sin behandling belyses och analyseras resultatet. Studien grundas på två intervjuer med unga lagöverträdare som tidigare varit institutionsplacerade. Målet var att ta reda på om de har genomgått någon förändring och om de har fått med sig verktyg för att upprätthålla denna förändring. Resultatet visar att många faktorer spelar in i hur en institutionsvistelse upplevs. De mest betydelsefulla faktorerna är relationen till personalen samt delaktighet i sin egen behandling. Samband kan uttydas mellan den lösningsfokuserade behandlingsmetoden och det positiva resultatet som de unga uppvisar. Dem uppvisar nyfunna strategier för att hantera sin vardag i allmänhet och svåra situationer i synnerhet. De har numera en större insikt, ökad empatisk förmåga och stärkt målmedvetenhet. Dock kan det inte uppvisas att resultatet enbart beror på den lösningsfokuserade behandlingsmetoden då andra faktorer kan ha påverkat utgången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)