Digitalisering åt skogen : Så har internet påverkat den svenska massa- och pappersindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Höglund Agnes; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Digitaliseringen har bidragit till en ökad e-handel och samtidigt ett minskat behov av tryckta medier. Denna nedgång av traditionell tidningsläsning har lett till strukturomvandling i massa-och pappersindustrin. Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt denna industrisektor transformerat sin verksamhet i en föränderlig marknad. I fokus för denna studie står två företag inom skogsnäringen - SCA och Holmen. Dessa har båda genomgått omstruktureringar men skiljer sig åt i val av strategi. För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie valts där primärdata bestått av intervjuer och sekundärdata av litteratur, vetenskapliga artiklar och årsredovisningar. Såväl Holmen som SCA har sett över sin produktion av tryckpapper. Holmen har valt att öka förädlingsgraden medan SCA valt att helt lämna detta segment. Båda företagen fortsätter att satsa på produkter som används för att göra förpackningar och SCA ökar sin kapacitet för detta. Valet av strategi har styrts av att företagen vill behålla sina befintliga bruk och tillverkningsprocesser. Att bygga helt nya bruk är väldigt kostsamt och inte nödvändigtvis lönsamt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)