Hur kan idrottsföreningar behålla unga vuxna som inte elitsatsar? En kvalitativ intervjustudiemedmanliga fotbollsspelare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Johan Runesson; Hanna Wahlin; [2021-10-22]

Nyckelord: dropouts; föreningsidrott; icke-elitidrott; unga vuxna;

Sammanfattning: Det finns en nedåtgående trend som visar på att unga vuxna i större utsträckning slutar med föreningsidrott. Detta tillsammans med att den fysiska aktiviteten i samhället minskar gör att en lösning behövs. Idag finns det relativt få studier som fokuserar på hur föreningar får aktiva att stanna kvar. Därför behövs fler studier för att undersöka hur föreningar kan få unga vuxna att stanna kvar inom idrotten. Syftet med denna studie är därför att undersöka bidragande faktorer till att unga vuxna väljer att stanna kvar inom herrfotbollen. Metoden som används är kvalitativa intervjuer på femspelare från ett fotbollslag i de lägre divisionerna. Intervjuerna analyserade med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar på tre teman som är Passion för idrotten, Delaktighet och inflytande samt Sociala möten och stöd. Slutsatsen visar på att gemenskapen i laget och i föreningen samt att spelarna får tävla och utvecklas inom idrotten har stor betydelse för att unga vuxna stannar kvar inom idrotten. Det är också viktigt att verksamheten anpassas efter spelarnas nivå och ambitioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)