En god föräldraförmåga - enligt vem? : En kvalitativ intervjustudie om kulturella skillnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

Sammanfattning: Begreppet kultur är komplext och innefattar många aspekter. Möten mellan kulturer sker inom många delar av samhället, däribland hos socialtjänsten, och påverkar relationer mellan människor. Socialtjänsten ska i sitt arbete verka för goda uppväxtvillkor för barn samt göra sina bedömningar på ett jämlikt sätt. Studien syftar till att undersöka socialsekreterares förståelse av kulturella skillnader gällande föräldraskap samt på vilka sätt de upplever att deras förståelse påverkar bedömningar som görs av föräldraförmåga. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tio socialsekreterare. Materialet analyserades sedan med tematisk analys. För att förstå hur socialsekreterarna resonerar kring vad som sker i möten med klienter har symbolisk interaktionism använts för att analysera intervjuerna. Stämplingsteori har använts som ett komplement för att analysera vad som sker om socialsekreterare och klient har olika syn på föräldraskap. Av resultat och analys framkommer det att socialsekreterarna upplever att det finns kulturella skillnader i föräldraskap, men att det också finns många likheter. Skillnader som beskrivs är syn på gränssättning, ekonomi, barns olikheter och uppfostringsvåld. Det framkommer även att socialsekreterarna tycker att det är viktigt att visa förståelse för klienterna, men att det ibland kan leda till att kraven på deras föräldraförmågor höjs eller sänks. Det beskrivs som svårt att särskilja förförståelse och fördomar. Avslutningsvis framkommer också ett behov och en önskan om mer kunskap om kultur för att kunna säkerställa rättssäkra bedömningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)