Om tillämplig materiell rätt i internationella skiljetvister - med avseende på lagvalsöverenskommelser och andra tillvägagångssätt för dess fastställande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Föreliggande uppsats tar sikte på frågan om tillämplig materiell rätt på tvistefrågorna i internationella skiljeförfaranden. Uppsatsen utgår från svenska internationella skiljeförfaranden. Därvid undersöks dels parternas möjlighet att avtala om tillämplig materiell rätt, dels skiljenämnders tillvägagångssätt för fastställande av denna vid avsaknad av partsöverenskommelse. Inom skiljeförfarandet är principen om partsautonomi viktig, vilken ger parterna möjligheter att lämna partsinstruktioner åt skiljenämnder avseende förfarandet. Principen anses också omfatta parternas lagval vilket gör att skiljenämnder måste ge verkan åt parternas lagvalöverenskommelse. I detta avseende sträcker sig parternas lagvalsfrihet långt. Även om partsautonomin förklarar att parternas dispositiva utrymme är stort finns det vissa aspekter som parterna bör beakta vid utformningen och innehållet av lagvalsöverenskommelser. Parterna bör eftersträva tydliga överenskommelser som tar sikte på att peka ut en neutral nationell lag för att undvika att tvisten kompliceras. Avseende hur en skiljenämnd ska gå tillväga för att fastställa tillämplig materiell rätt vid avsaknad av lagvalsöverenskommelse ger LSF ingen ledning. Både i svensk rätt och internationellt talas i denna kontext om två olika metoder för fastställande. Den ena går ut på att fastställa tillämplig materiell rätt med hjälp av lagvalsregler – lagvalsmetoden. Med den andra metoden kan skiljenämnder direkt välja den materiell rätt den finner lämplig – direktvalsmetoden. Båda metoderna har sina specifika för- och nackdelar. I SOU 2015:37 presenterade utredningen ett lagförslag som avser komma till rätta med problematiken hänförlig till frågan om tillämplig materiell rätt i skiljeförfarande. Förslaget innehåller essentiellt att parternas lagval ska ges verkan av skiljenämnder. Vid avsaknad av partsöverenskommelse ska skiljenämnder tillämpa en modifierad direktvalsmetod. Lagförslaget har dock inte tagits upp till proposition ännu.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)