Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. Denna studie undersöker om det finns en skillnad, och i så fall hur stor den är, mellan kontroller på morgonen när hästarna står inne och på dagen när stallet är tomt. Ventilationen är en viktig faktor när det gäller bra luftkvalitet i ett stall. Det finns naturlig ventilation där luftflödet styrs av varm luft som stiger och kallare luft som tar sig in i stallet med hjälp av undertryck, samt mekanisk ventilation där luftflödet styrs av fläktar. En viktig uppgift för ventilationen är att transportera ut fukt från stallet som bildas bland annat av hästarna själva. En för hög relativ luftfuktighet ökar frisättningen av ammoniak från urinen som finns i ströbädden samt ökar tillväxt och spridning av mögel i stallet. Både ammoniak och mögel påverkas hästarnas hälsa negativt och därför är det mycket viktigt att det inte blir för mycket fukt i ett stall. Enligt lagstiftningen gällande hästhållning finns det olika gränser för den tillåtna relativa luftfuktigheten i ett stall. Dessa krav gäller dock endast på vintern medan övriga årstider inte omfattas av några lagkrav om luftfuktighet. Totalt var det åtta stall som undersöktes i denna studie, där den relativa luftfuktigheten mättes både inomhus och utomhus på morgonen och sedan fyra timmar efter att hästarna blivit utsläppta. Resultaten visar att det alltid är en högre relativ luftfuktighet i stallet på morgonen när hästarna är inne än på dagen när stallet är tomt. Skillnaden var dessutom mycket påtaglig och var statistiskt säkerställt. Ett av stallen hade en relativ luftfuktighet som översteg lagkravet men mätningarna utfördes på våren och lagstiftningen kan endast användas när vinterförhållanden råder. Trots att det alltså inte stred mot lagstiftningens krav så visar detta att man kan missa ett otillåtet högt luftfuktighetsvärde om man utför kontroller på dagen istället för på morgonen. På vintern kan man anta att det dessutom är en större skillnad eftersom många stallägare stänger dörrar, fönster och ventiler för att behålla värmen, vilket försämrar luftkvaliteten. Baserat på de stora skillnaderna i relativ luftfuktighet som denna studie har påvisat bör länsstyrelsen överväga att införa kontroller på morgonen som ny rutin för att undvika onödigt lidande hos hästarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)