Västra Götalands socialtjänsters arbete med våldsutsatta kvinnor och barn : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Våld mot kvinnor med barn i nära relationer är ett samhällsproblem. Socialstyrelsen har tagit fram en handlingsplan till hjälp för socialtjänsten vid arbete mot våld i nära relationer. Metod: Empirisk studie genom webbenkät med öppna och slutna frågeställningar. Enkäten skickades till socialtjänsterna i 33 kommuner i Västra Götaland, 5 av dessa svarade på enkäten. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar hos anställda på socialtjänster i Västra Götaland om socialtjänsternas arbete enligt handlingsplanen mot våld i nära relationer, och uppfattningar om extern samverkan. Resultat: De anställdas uppfattning är att socialtjänsten tillämpar preventiva åtgärder men i övrigt går detta inte att kartlägga vidare från studiens resultat. Samverkan mellan myndigheter fungerar bra men det framkommer inte av studien vilka myndigheter socialtjänsten samverkar med. Diskussion: Låg svarsfrekvens gör att resultatets trovärdighet är låg. Hade istället kvalitativa intervjuer använts som metod för insamling av data kunde en kartläggning av åtgärdstagandet och samverkan varit möjlig att genomföra. Slutsats: De anställdas uppfattning är att socialtjänsterna arbetar enligt handlingsplanen avseende extern och intern samverkan och att denna fungerar bra. Däremot är kartläggning av våldsutsatthet knapphändig och uppgifter om åtgärdstagande utom våldsprevention saknas i respondenternas svar. Resultatet går således inte att generalisera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)