Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag : En kvantitativ undersökning av utfallet för små revisionsbyråers verksamhet efter avskaffandet av revisionsplikten 1 juli år 2010

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Den 1 juli år 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Diskussionerna före avskaffandet var många och det spekulerades om vilka följder detta skulle få för de små revisionsbyråerna. Efter avskaffandet finns det ingen undersökning som fastställer hur det verkligen blev, blev det som spekulanterna trodde? Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda de faktiska konsekvenser som avskaffandet av revisionsplikten medfört för de små revisionsbyråerna utifrån den diskussion som föregick lagändringen. Studien ämnar kartlägga utfallet av en del av de spekulationerna som fördes fram då. Metod: För att undersöka utfallet av spekulationerna före lagändringen har en kvantitativ studie genomförts där små revisionsbyråer i hela Sverige studeras. Slutsats: Studien kommer fram till att de spekulationer som undersöktes i stor utsträckning inte infriades. De små revisionsbyråerna har inte påverkats på det sätt som de undersökta spekulationerna antydde och lagändringen har inte medfört så betydande effekter som befarades. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)