Nya försäljningskanalers framväxt inom klädhandeln : En utforskande studie inom klädhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

Sammanfattning: Syfte – Studiens syfte är “Studera dagens köpkanaler för att möta nya trender inom detaljhandeln.”. För att besvara denna studies syfte har tre frågeställningar formulerats:  1.       Hur är dagens köpbeteende idag? 2.       Vilka är dagens köpkanaler inom klädhandeln?  3.       Vilken typ av köpbeteende passar dagens köpkanaler?   Metod – För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie samt intervjuer. Litteraturstudien genomfördes för att analysera och samla tidigare kända empiriska studier och forskningsöversikter vilket berör det aktuella forskningsområdet. Fem stycken intervjuer genomfördes med personer inom olika områden för att skapa en bred förståelse kring ämnet. Insamlad data har systematiskt analyserats med hjälp av tematisk analys. Teorier kring studiens tre frågeställningar har utvecklats längs studiens gång.   Resultat – Studien har identifierat tre köpbeteende: Showrooming, webrooming och köp via direkt kanal. Fyra köpkanaler har identifierats som dagens köpkanaler inom klädhandeln: Brick-and-mortar, direktkanal, e-tailer och dubbel kanal. Studien har identifierat att köpbeteendet showrooming överensstämmer med Brick-and-mortar i formatet showroom samt direktkanal eller e-tailer. Webrooming överensstämmer med direktkanal, e-tailer följt av brick-and-mortar. Köpbeteendet direktkanal, uppstår med köpkanalerna brick-and-mortar, e-tailer och direktkanal. Trenden är att detaljhandlare inom klädhandeln övergår till en sömlös samverkan mellan olika kanaler.   Implikationer – Studien identifierar relationer mellan köpbeteende och köpkanaler vilket kan öka förståelsen för olika aktörer inom klädhandeln. Trender vilket har identifierats i studien kan hjälpa aktörer inom klädhandeln att förstå trender av köpbeteende. Klädhandeln kan dra fördel av detta. Studien tillför förståelse på vilket sätt konsumenter påverkar utvecklingen av köpkanaler genom den bekräftande rollen konsumenter har vid köp. Vidare forskning inom området kan vara att göra en kvantitativt studie för att fånga trendernas styrka och därmed dess påverkan på marknaden i stort.   Begränsningar – Studien är begränsad till intervjuer vilket endast utförts med människor i Sverige. För att få en bredare förståelse och mer allmän gällande studie kan intervjuer över hela världen genomföras. Studien är begränsad till fem intervjuer, vilket kan utökas till fler intervjuer och intervjuer av människor i fler branscher med unik relation till studiens ämne. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)