Framgångsfaktorer för en god intern kontroll : Intern kontroll och ramverket COSO i praktiken: En fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Interna kontroller har blivit en central del för verksamheter för att identifiera och hantera risker. Med en tillförlitlig intern kontroll kan verksamheter säkerhetsställa att arbetet utförs på ett pålitligt sätt gällande lagar och regler. Med en bristande intern kontroll kan innebär att verksamheten hamnar på finansinspektionens sanktionslista som kan leda till böter eller i värsta fall bli av med tillståndet för att bedriva bankverksamhet. Syftet med studien är att förklara vilka framgångsfaktorer en finansiell verksamhet har för att implementera interna kontroller utifrån COSO;s ramverk. Hur ledningen och medarbetarna i en finansiell verksamhet implementerar och kommunicerar gällande den interna kontrollen med varandra.  Studien som presenteras är en kvalitativ fallstudie hos Dalarnas Försäkringsbolag som inte funnits med på finansinspektionens sanktionslista de fem senaste åren. Intervjuerna består av fyra ledare och tre medarbetare på Dalarnas Försäkringsbolag för att få djupare förståelse hur de arbetar med interna kontroller.  Resultatet i studien visar olika faktorer som kan vara bidragande till att Dalarnas Försäkringsbolag lyckas med en effektiv intern kontroll. Vi hoppas studien bidrar till en ökad förståelse över hur interna kontroller enligt COSO;s ramverk kan implementeras framgångsrikt i finansiella verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)